Styrelsen

Ann-Louise håller i olika kurs tillfällen.

ANN-LOUISE BJÖRKE

Ordförande/Grundare/Instruktör

Ann är den person som varit med sedan starten

ANN AHNFORS

Sekreterare/Instruktör

Camilla är vår goa och positiva kassör.

CAMILLA PETTERSSON

Kassör

"AL-Linedancers"

Stadgar

§ 1. Föreningens Namn 

AL Linedancers och bildades i december 2018 med säte i Hedemora. 

§ 2.1 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är dans-glädje-gemenskap och ha kul tillsammans. Samt att få flera          ungdomar att börja dansa med oss 

§ 2.2 Kursinnehåll/verksamhet, 

Verksamheten bedrivs genom uppvisningar och kurser/dansnivåer. 

För närvarande så har vi 3 (tre) olika dansnivåer. 

 • Nybörjare (Newcomer) för dom som är nya och inte dansat tidigare.
 • Nybörjare/fortsättning 
 • Improver) för dom som dansat någon termin. Steg 2 
 • (Novice) Dom som har dansat flera terminer. 

Det skall även finnas utrymme för justering (inom ramarna) under kommande år utan att ändra stadgarna. 

§ 3. Medlemskap 

Den som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem.

§ 3.1. Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften fastställs vid varje årsmöte, och grundas på klubbens inkomster och utgifter. 

§ 3.2 Medlem 

Medlemmar har rätt att delta i möten och andra sammankomster. 

§ 3.3 Uteslutning 

Medlem som inte fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Medlem som inte har betalat årsavgiften anses ha begärt utträde ur föreningen. 

§ 4.1. Styrelsens sammansättning 

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 5 personer.

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare

§ 4.2. Det åligger styrelsen att 

 • Tillse att föreningens regler och stadgar följs
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och delegera arbetet inom föreningen
 • Förbereda årsmötet
 • Föra inventarieförteckning
 • Föreslå budget och medlemsavgift till årsmötet. 

§ 5. Verksamhetsår 

 Verksamhetsår är kalenderår. 

§ 6. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör var för sig. 

§ 7. Räkenskapsår och Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor samt en ersättare på vardera 1 år. Senast 1 månad innan årsmötet lämnas verksamhetsberättelse samt räkenskaper till revisor.

§ 8. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall äga rum senast den 15 april. 

Kallelse skall skickas (brev eller e-post) skriftligen minst 14 dagar före årsmötet. 

 • Motioner skall skriftligen inges till styrelsen minst 1 månad före årsmötet. 
 • Extra årsmöte kan hållas för behandling av fråga som enligt dessa stadgar skall behandlas på ordinarie årsmöte, om styrelsen så beslutar eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse skall ske enligt ordinarie årsmöte: 

Årsmötet skall innehålla. 

 • 1. Mötets öppnande. 
 • 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
 • 3. Val av 2 justerare. 
 • 4. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt 
 • 5. Fastställande av dagordning. 
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat - och balansräkning för verksamhetsåret. 
 • 7. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser. 
 • 8. Fastställande av medlems - och dansavgifter, övriga avgifter beslutar styrelsen inom ramen för budgeten och verksamhetsplanen. 
 • 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsåret. 10.Fastställande av antal styrelseledamöter. 

11. Val av: 

 • a) Ordförande för en tid av 2 år Ordförande och kassör väljs växelvis vartannat år. 
 • b) Kassör för en tid av 2 år. 
 • c) Sekreterare för en tid av 2 år. 
 • d) Eventuella övriga ledamöter för en tid av 1 år. 
 • e) Revisor samt ersättare för en tid av 1 år. 

12.Behandling av propositioner som väckts av styrelse. 

13.Behandling av motioner inlämnad av medlem minst 1 månad innan mötet. 

14.Övriga frågor 

15.Mötets avslutande AL Linedancers

Organisationsnr: 802521-3169

Pluskontonr. 93 12 18-2

Bankgiro. 5350-6051